TAMAN GURIT

Written by rabin on . Posted in Uncategorised

Anggitan : MDWdd

Papan Iki

Papan iki piniji mrih ngrakit beciking ati
Nadyan sawiji mboko sawiji mesti
mligi mituhu lampah dhawuhing Gusti
ngrakit rerajik lampah tinata aji
 
Ing akhire wengi adzan kumandang
Lungset lesu ing ati tinata padang
Sun sumarah mring Yhang Maha murah
Ing kene wancine nyadhong sewu wewarah
 
Yen wus tekaning jangka lan wektu
Gusti piniji murih kita bekti mituhu
pasrah sumarah ing ngendi papan lan wektu
Iki sejatine manising ati kebak ing laku

(27.7.18)

 

AWAN IKI

           
               
Awan iki langitku ketingal sumeh tanpo grimis      
Padhang njingglang srengenge katon cetho panas ning ora riwis- riwis  
Byar padhang atiku meruhi kahanan sing ora miris      
Nyuwun sewu niat sae nawaitu ngrakit tembung ingkang sampun cumawis
               
Leres benter meniko mboten ndadosaken cupet ing nalar    
Ananging mligi mundhi dawuh ing jejibahan      
Mboten gampil kaobong latu mangalat- alat ingkang mbulat- mbulat  
Hang ngrasuk kapitadosan lahir bathin murih sageto ginanjar    
               
Awan iki langitku isih padhang jingglang mendhung kalis    
Panyuwunku mugi tebih saking sambikolo saestu ing samukawis  
Ateteken ing karyo sumendhe ing samukawis      
Hamemuji dumateng ngarsanipun gusti ingkang murbeng dumadi  
               
Wonten pasrawungan soho gesang puniko sadarmo bekti ing illahi soho negari
Ora arep nyulayani luwih - luwih kebak wewadi      
dudu watake ora arep nyrimpet mring podho- podho- podho titahe Gusti
Becik ketitik olo ketoro mligi mung netepi darmaning sejati    
               
Karipto : Agus Waryanto          
Tabuh : 15.34 WIB            
Setu, 24 Februari 2018          

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.