TAMAN GURIT

Written by rabin on . Posted in Uncategorised

SOPO WERUH KEMBANG TEPUS,        
IKU BISO ANGARAH PANUJU,          
YEKTI DATAN ADOH LAN BADAN PRIBADI,      
LAMUN KANTHI AWAS EMUT,          
SALAMET TUMEKANING NDON.        
               
Sapa wae kang bisa mangerteni kembang tepus,      
yaiku tepa salira,            
temtu piyambake bakal bisa anggayuh tumekaning manah,    
yaiku bab sakabehane kang sakbenere ora adoh saka piyambake dhewe,
yaiku yen tansah sinartanan eling lan waspada      
temtu bakal selamet tumekaning panggonan kang tinuju.    
  (Seratane R.Ng. Ranggawarsita kang kaserat jroning Serat Wedharaga).

 

Ambal Warsa Pawiyatanku

                                     Anggitane: Medi Widada
Angin mangsa ketiga, weweh pemut  marang sagung warga 
ngosak-asik urut reroncene jantra pandadaraning dwija mring siswa 
sigrak, grapyak semarak beteke pingin miyak tumapaking ambal warsa 
Papan pawiyatan  SMA Negeri 2 Klaten kaesthi
katon  cumlorot   gemebyar cahyane yekti,  
bikut gembregut tumandang gati.
 
Seket telu warsa kasunyatan ing yuswa , 
wis dadi wajibe bisa ngatonake  gagah cakrak  pideksa
eseme  nyata bisa nyundhul langiting pangrasa
tandange kasdu nyembul ing pucuking angkasa
gandane arum mangambar-ambar semebar jembar
gagah pideksa, awatak satria  datan mingkuh ing karya.
 
Lha...kae, kuncuping  kembang  pawiyatan  
tan kendhat  nyawang ing awang-awang,
ngulir pikir pingin nyencang aruming kembang  
mrih bisa tumandang numpang menang ing samubarang!
 
Kabeh gemregah ora wegah, ora ulat wayah
para guru padha kemebul ngudhal ngilmu kawasisan lan kanuragan
para siswa wasis ing samubarang, sigrak sakeh ing tandang lan kewajiban
pingin nyencang gegambaran pucuking lintang murih dadi kasunyatan.
Ambal warsa  iki dadiya seksi, “Kanthi Mawas dhiri bisa ningkatake prestasi” 
murih laras, lirih lan leres, ancas kang sinedya  
bisa pinter, bener, lan pener  kang tanpa mlumpat  saka  wewaler
jumbuh karo  akal budi,  lan prasetya gegayuhaning guru sejati, 
kasdu ngangkat drajat martabat utama
ngudhal kawasisan kapinteran, kaprigelan  kang mayuta-yuta
ing SMADA-ku iki muga tansaha maju lan ngrembaka.
Yen langit sinawang sansaya klawu, 
yen swasana sarwa kleru,  jroning ati pingin udhu panemu:
 
Papan pawiyatan kang wus moncer iki, oja gampang kablithuk manthuk
marang kahanan kang wis ora gathuk.
Papan pawiyatan iki piniji dadi kawah pandadaran sejati, 
pantes lamun kita bisa mranata manut papan lan wanci
Pawiyatan iki  mung mligi kanggo ngudhal lan ngudi  pakarti aji 
dudu papan kanggo ngobral-obral janji.
 
Muga sedaya warga tansah manembah mring Hyang Sukma
Nyawiji panyuwuning tyas 
Gusti ngijabahi

 

Papan Iki (Anggitan : MDWdd)

Papan iki piniji mrih ngrakit beciking ati
Nadyan sawiji mboko sawiji mesti
mligi mituhu lampah dhawuhing Gusti
ngrakit rerajik lampah tinata aji
 
Ing akhire wengi adzan kumandang
Lungset lesu ing ati tinata padang
Sun sumarah mring Yhang Maha murah
Ing kene wancine nyadhong sewu wewarah
 
Yen wus tekaning jangka lan wektu
Gusti piniji murih kita bekti mituhu
pasrah sumarah ing ngendi papan lan wektu
Iki sejatine manising ati kebak ing laku

(27.7.18)

 

AWAN IKI

           
               
Awan iki langitku ketingal sumeh tanpo grimis      
Padhang njingglang srengenge katon cetho panas ning ora riwis- riwis  
Byar padhang atiku meruhi kahanan sing ora miris      
Nyuwun sewu niat sae nawaitu ngrakit tembung ingkang sampun cumawis
               
Leres benter meniko mboten ndadosaken cupet ing nalar    
Ananging mligi mundhi dawuh ing jejibahan      
Mboten gampil kaobong latu mangalat- alat ingkang mbulat- mbulat  
Hang ngrasuk kapitadosan lahir bathin murih sageto ginanjar    
               
Awan iki langitku isih padhang jingglang mendhung kalis    
Panyuwunku mugi tebih saking sambikolo saestu ing samukawis  
Ateteken ing karyo sumendhe ing samukawis      
Hamemuji dumateng ngarsanipun gusti ingkang murbeng dumadi  
               
Wonten pasrawungan soho gesang puniko sadarmo bekti ing illahi soho negari
Ora arep nyulayani luwih - luwih kebak wewadi      
dudu watake ora arep nyrimpet mring podho- podho- podho titahe Gusti
Becik ketitik olo ketoro mligi mung netepi darmaning sejati    
               
Karipto : Agus Waryanto          
Tabuh : 15.34 WIB            
Setu, 24 Februari 2018          

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.