PELAJARAN JAWA

Written by rabin on . Posted in Uncategorised

Unggah Ungguh Basa (oleh : Ajik)

Ing pacelathon padinan jaman saiki kanggone wong jawa isih nggunakake unggah-ungguh basa anggone guneman marang wong liya. Unggah-ungguh basa yaiku pranataning basa miturut lungguhe tatakarama. Tegese yaiku wong kang mangerti marang unggah-ungguh basa menawa guneman karo wong liya, basane tansah diarah-arah, manut subasitane, manut paugeran tatasusilane, supaya agawe sengseme ati wong kang diajak guneman.

            Harjana (2006:13) ngandharake wondene carane, wong mau bisa nglungguhake pribadhi, njaga ajining dhiri, nanging ora pegat ing laku lembah manah, andhap asor lan pinter ngurmati liyan. Tumrape unggah-ungguh basa prakara kang kalebu wigati lan remit yaiku cak-cakane tumindak ngurmati marang wong liya amarga kudu bisa mulat sawetara pepeling utawa faktor, ing antarane kaya mangkene.

1.      Pepiling umur. Tuladhane bocah cilik ngurmati marang bocah kang luwih gedhe. Wong anom marang wong kang luwih tuwa umure.

2.      Pepiling sadulur utawa peprenahan. Tegese,  wong kang kaprenah anom, ngurmati sedulur kang awune luwih tuwa. Tuladhane ahi ngurmati kakang utawa mbakyu. Anak ngurmati marang bapak lan ibune. Putu marang simbah. Ponakan marang paklik lan budhe.

3.      Pepiling drajat pangkat. Tuladhane murid marang guru. Pegawe marang pimpinanne. Warga marang sesepuh RT.

4.      Pepiling drajat semat. Tuladhane wong kang sugih, lemahe amba, asile blanja akeh luwih dikurmat.

5.      Pepeling trah. Tegese wong kang duwe sesebutan kraton kayadene bendara, raden mas, raden ayu luwih dikurmati.

6.      Pepiling tetepungan. Wong kang durung tepung, durung tau tepung, durung tepung banget, utawa tepungan anyar, lumrahe luwih dikurmati tinimbang kang wis tepung akrab.

Kajaba faktor utawa pepeling kasebut ing dhuwur anggone nemtokake andhap-asore, gedhe-cilike pakurmatan uga ora ana paugeran kang gumathok. Namung manut marang ancer-ancer, kang gumantung marang rasa pangrasaning ati, lan miturut swasana lan kahanan ing pacelathon iku. Salah sawijing sarana kangge pakurmatan kang trep lan prenah, yaiku naming alusing rasa, latiping sasmita, tajeming panggraita lan sinambi samad-sinamadan momong ulat. Mula supaya luwih cetha babagan unggah-ungguh basa iki banjur tansah nggatekake marang undha-usuke basa.

Undhak-usuk basa kang asring kagunakake ing pacelathon padinan jaman saiki namung kaperang dadi patang wujud, yaiku ngoko, ngoko alus, krama, lan krama alus. Coba wacanen diagram ing ngisor iki, banjur sinaunen kepriye maksude diagram undha-usuk basa iki. Manut pituduh saka gurumu

 

Wacanen pacelathon ing ngisor iki. Talitinen bedane.

1.      Basa Ngoko

Pacelathon antarane Hardi lan Harno kanca akrabePak Ali ing desa.

Hardi        :  “Kaya Pak Ali mau lunga menyang apotik, bokmenawa kowe weruh duwe prelu apa?”

Harno       : “Pak Ali tuku obat resep dhokter, jarene dhek wingi bojone lara.”

2.      Basa Ngoko Alus

Pacelathon antarane Harmono lan Harmini kanca guru SD ing desane Pak Ali.

Harmono : “Kaya Pak Ali mau tindak menyang apotik, bokmenawa Panjenengan pirsa kagungan prelu apa?”

Harmini    : “Pak Ali mundhut obat resep dhokter, ngendikane dhek wingi garwane gerah.”

 3.      Basa Krama

Pacelathon antarane Margono tanggane Pak Ali lan Maryati Ibu warung kantin SD.

Margono  : ”Kados Pak Ali wau kesah dhateng apotik, bokmenawi Sampeyan sumerep gadhah prelu menapa?”

Maryati    :”Pak Ali tumbas obat resep dhokter, criyosipun kala wingi semahipun sakit.”

 4.      Basa Krama Alus

Pacelathon antarane Margono Kepala Sekolah SD umur 45 taun lan Marsudi guru Basa Jawa umur 59 taun.

Margono  : ”Kados Pak Ali kalawau tindak dhateng apotik, bokmenawi Panjenengan pirsa kagungan prelu menapa?”

Marsudi : ”Pak Ali mundhut obat resep dhokter, ngendikanipun kala wingi garwanipun gerah.”

 

DAFTAR PUSTAKA

Haryawiyana, Harjana. 2006. MARSUDI UNGGAH-UNGGUH BASA JAWA.Yogyakarta:                                                          Kanisius

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.