Jum'at bersih

Written by rabin on . Posted in Uncategorised

Jumat bersih (10-8-2018) merupakan agenda rutin SMAN 2 Klaten yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2009. Agenda yang sekaligus peringatan hari lingkungan hidup sedunia rutin dilaksanakan di sekolah berbasis Adiwiyata nasional ini. Agenda yang diikuti oleh seluruh warga sekolah dimulai dengan membersihkan kelas, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, dan lingkungan sekolah lainnya, yang dilanjutkan dengan memungut sampah di lingkungan sekolah. Aksi diakhiri dengan memilah sampah menjadi tiga jenis (organik, anorganik dan kertas) kemudian dimasukkan ke tempat sampah yang sudah di sediakan. 

PELAJARAN JAWA

Written by rabin on . Posted in Uncategorised

Unggah Ungguh Basa (oleh : Ajik)

Ing pacelathon padinan jaman saiki kanggone wong jawa isih nggunakake unggah-ungguh basa anggone guneman marang wong liya. Unggah-ungguh basa yaiku pranataning basa miturut lungguhe tatakarama. Tegese yaiku wong kang mangerti marang unggah-ungguh basa menawa guneman karo wong liya, basane tansah diarah-arah, manut subasitane, manut paugeran tatasusilane, supaya agawe sengseme ati wong kang diajak guneman.

            Harjana (2006:13) ngandharake wondene carane, wong mau bisa nglungguhake pribadhi, njaga ajining dhiri, nanging ora pegat ing laku lembah manah, andhap asor lan pinter ngurmati liyan. Tumrape unggah-ungguh basa prakara kang kalebu wigati lan remit yaiku cak-cakane tumindak ngurmati marang wong liya amarga kudu bisa mulat sawetara pepeling utawa faktor, ing antarane kaya mangkene.

1.      Pepiling umur. Tuladhane bocah cilik ngurmati marang bocah kang luwih gedhe. Wong anom marang wong kang luwih tuwa umure.

2.      Pepiling sadulur utawa peprenahan. Tegese,  wong kang kaprenah anom, ngurmati sedulur kang awune luwih tuwa. Tuladhane ahi ngurmati kakang utawa mbakyu. Anak ngurmati marang bapak lan ibune. Putu marang simbah. Ponakan marang paklik lan budhe.

3.      Pepiling drajat pangkat. Tuladhane murid marang guru. Pegawe marang pimpinanne. Warga marang sesepuh RT.

4.      Pepiling drajat semat. Tuladhane wong kang sugih, lemahe amba, asile blanja akeh luwih dikurmat.

5.      Pepeling trah. Tegese wong kang duwe sesebutan kraton kayadene bendara, raden mas, raden ayu luwih dikurmati.

6.      Pepiling tetepungan. Wong kang durung tepung, durung tau tepung, durung tepung banget, utawa tepungan anyar, lumrahe luwih dikurmati tinimbang kang wis tepung akrab.

Kajaba faktor utawa pepeling kasebut ing dhuwur anggone nemtokake andhap-asore, gedhe-cilike pakurmatan uga ora ana paugeran kang gumathok. Namung manut marang ancer-ancer, kang gumantung marang rasa pangrasaning ati, lan miturut swasana lan kahanan ing pacelathon iku. Salah sawijing sarana kangge pakurmatan kang trep lan prenah, yaiku naming alusing rasa, latiping sasmita, tajeming panggraita lan sinambi samad-sinamadan momong ulat. Mula supaya luwih cetha babagan unggah-ungguh basa iki banjur tansah nggatekake marang undha-usuke basa.

Undhak-usuk basa kang asring kagunakake ing pacelathon padinan jaman saiki namung kaperang dadi patang wujud, yaiku ngoko, ngoko alus, krama, lan krama alus. Coba wacanen diagram ing ngisor iki, banjur sinaunen kepriye maksude diagram undha-usuk basa iki. Manut pituduh saka gurumu

 

Wacanen pacelathon ing ngisor iki. Talitinen bedane.

1.      Basa Ngoko

Pacelathon antarane Hardi lan Harno kanca akrabePak Ali ing desa.

Hardi        :  “Kaya Pak Ali mau lunga menyang apotik, bokmenawa kowe weruh duwe prelu apa?”

Harno       : “Pak Ali tuku obat resep dhokter, jarene dhek wingi bojone lara.”

2.      Basa Ngoko Alus

Pacelathon antarane Harmono lan Harmini kanca guru SD ing desane Pak Ali.

Harmono : “Kaya Pak Ali mau tindak menyang apotik, bokmenawa Panjenengan pirsa kagungan prelu apa?”

Harmini    : “Pak Ali mundhut obat resep dhokter, ngendikane dhek wingi garwane gerah.”

 3.      Basa Krama

Pacelathon antarane Margono tanggane Pak Ali lan Maryati Ibu warung kantin SD.

Margono  : ”Kados Pak Ali wau kesah dhateng apotik, bokmenawi Sampeyan sumerep gadhah prelu menapa?”

Maryati    :”Pak Ali tumbas obat resep dhokter, criyosipun kala wingi semahipun sakit.”

 4.      Basa Krama Alus

Pacelathon antarane Margono Kepala Sekolah SD umur 45 taun lan Marsudi guru Basa Jawa umur 59 taun.

Margono  : ”Kados Pak Ali kalawau tindak dhateng apotik, bokmenawi Panjenengan pirsa kagungan prelu menapa?”

Marsudi : ”Pak Ali mundhut obat resep dhokter, ngendikanipun kala wingi garwanipun gerah.”

 

DAFTAR PUSTAKA

Haryawiyana, Harjana. 2006. MARSUDI UNGGAH-UNGGUH BASA JAWA.Yogyakarta:                                                          Kanisius

TAMAN GURIT

Written by rabin on . Posted in Uncategorised

Anggitan : MDWdd

Papan Iki

Papan iki piniji mrih ngrakit beciking ati
Nadyan sawiji mboko sawiji mesti
mligi mituhu lampah dhawuhing Gusti
ngrakit rerajik lampah tinata aji
 
Ing akhire wengi adzan kumandang
Lungset lesu ing ati tinata padang
Sun sumarah mring Yhang Maha murah
Ing kene wancine nyadhong sewu wewarah
 
Yen wus tekaning jangka lan wektu
Gusti piniji murih kita bekti mituhu
pasrah sumarah ing ngendi papan lan wektu
Iki sejatine manising ati kebak ing laku

(27.7.18)

 

AWAN IKI

           
               
Awan iki langitku ketingal sumeh tanpo grimis      
Padhang njingglang srengenge katon cetho panas ning ora riwis- riwis  
Byar padhang atiku meruhi kahanan sing ora miris      
Nyuwun sewu niat sae nawaitu ngrakit tembung ingkang sampun cumawis
               
Leres benter meniko mboten ndadosaken cupet ing nalar    
Ananging mligi mundhi dawuh ing jejibahan      
Mboten gampil kaobong latu mangalat- alat ingkang mbulat- mbulat  
Hang ngrasuk kapitadosan lahir bathin murih sageto ginanjar    
               
Awan iki langitku isih padhang jingglang mendhung kalis    
Panyuwunku mugi tebih saking sambikolo saestu ing samukawis  
Ateteken ing karyo sumendhe ing samukawis      
Hamemuji dumateng ngarsanipun gusti ingkang murbeng dumadi  
               
Wonten pasrawungan soho gesang puniko sadarmo bekti ing illahi soho negari
Ora arep nyulayani luwih - luwih kebak wewadi      
dudu watake ora arep nyrimpet mring podho- podho- podho titahe Gusti
Becik ketitik olo ketoro mligi mung netepi darmaning sejati    
               
Karipto : Agus Waryanto          
Tabuh : 15.34 WIB            
Setu, 24 Februari 2018          

DATA KARYAWAN

Written by bin on . Posted in Uncategorised

NO  NAMA  JABATAN
1 NENENG CUSILAWATY Karyawan
2 FRANSISCUS ASISI SUDIHARSANTO Karyawan
3 Dra. S. RINA DWITA RTY Karyawan
4 SRI SUSMIYATI Karyawan
5 MARIA WINA ROSIANO, S.Psi. Karyawan
6 ANISAH NURUL AINI, A.Md. Karyawan
7 SITI UMAYA FARIDA, A.Md. Karyawan
8 ARI TRI WIBAWA, A.Md. Karyawan
9 SURASA Karyawan
10 SUMARSANA Karyawan
11 NGADIMAN Karyawan
12 KRISTIYANI ANDARWATI Karyawan
13 NURHADI Karyawan
14 DEWI PURNAMA Karyawan
15 MARKUS MARSANTO Karyawan
16 TRIYADI Karyawan
17 SARJONO Karyawan
18 WAHONO Karyawan
19 TRIYONO PUJI H Karyawan
20 DESAH CLAUDIA ASMARA, A.Md Karyawan
21 JAROT HARMOKO Karyawan

eling las waspada

Written by rabin on . Posted in Uncategorised

eling las waspadaEling lan waspada

Eling lan waspada wajib den reksa
Lamun pingin tentrem lerem ing rasa
Tan ngumbar nafsu mrih gelemo mrenata
Murih ati resik rineksa iman myang Mahamulya

Eling yen urip iki winates ing wektu
senengo laku becik sabar lumintu
Nyingkiri sifat iri serik tan pantes dinulu
Gelem cerak mring Gusti ing pucuking ndalu

Waspada marang laku kang tanpa guna
Bekti mring rama-ibu sinartan rasa narima
Seneng kemul ing pengati dadiya kulina
pasrah semarah Sang Mahamulya saben ndina

Yen Eling-waspada iku wis dadi pakulinan
Adat lumrahe rasa atine lentur kebak kepranan
Yen tansah remen cerak semanak ing bebrayan
Urip rinasa ayom-ayem kebak rineksa ing kawicaksanan.
21.1.18

Oleh : mdw

 

BATINKU

Sanadyan sak tembung niatku muga nyambung,
pingin nyawiji nadyan kaling2an gunung,
nadyan aturku dudu pitutur luhur,
muga miguna ing gesang tan nandang limbung

Yen langit biru kae lagi ketutup mendhung,
nrima lan seneng ojo sedih lan bingung,
iki gambarane ati kang tresna mentelung,
mrih tuhu sewu asihe Hyang Mahaagung.

Ing pucuking atiku tetep nyawiji,
nadyan adoh rumaket dadi ceraking ati
njroning rasa kemul pangati ati aji,
pasrah semarah mung mligi mring Gusti.
[22.1.18]

(Oleh : mdw)

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.